NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
23/08/2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Công hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông báo Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau...

 

Chi tiết Nghị Quyết xem tại: Nghi Quyet Dai Hoi Dong Co Dong 2013